bilinda

My celebrity crush is definitely Bilinda Butcher from My Bloody Valentine

Yup!